atiyehdaneshn@gmail.com

02122895177-88

مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 42/88133

ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﺮح ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری
ﺷﺮح ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری (Resume ﯾﺎ Curriculum Vitae) ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ صفحه‌ای، ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی، ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را می‌دهد ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اولیه‌ای از توانایی‌های ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در واﻗﻊ رزوﻣﻪ می‌بایست ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و فعالیت‌های او در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ. از اﯾﻦ رو، رزوﻣﻪ جنبه‌ای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ویژگی‌های ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ می‌سازد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ داوﻃﻠﺐ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ. رزوﻣﻪ می‌بایست مهارت‌ها و توانایی‌های ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ گونه‌ای ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﻋﺎری از دروغ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

توصیه‌هایی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ رزوﻣﻪ
· ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، زﻣﯿﻨﻪ شایسته‌تری را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ توانمندی‌های ﺷﻤﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ می‌توانید در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﺑﻪ توصیه‌های ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
· از به‌روز ﺑﻮدن رزوﻣﻪ ﺧﻮد و اﯾﻨﮑﻪ به‌خوبی ﻣﺸﺨﺼﺎت، توانمندی‌های، تخصص‌ها و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ می‌کند، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
· ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ توانمندی‌های ﺷﻤﺎ به‌خوبی پوشش‌دهنده ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ می‌باشد، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﯿﻖ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪدی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
· ﺷﺮح دﻗﯿﻘﯽ از توانمندی‌ها، مهارت‌ها و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره علاقه‌مندی‌های ﺷﻤﺎ، می‌تواند ﺷﻤﺎ را در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎری دﻫﺪ.
· ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد را به‌دقت ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
· دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ در ﺑﯿﺎن دستاوردها، تاریخ‌ها و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ مغایرت‌هایی می‌تواند ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺳﺎزد.
· از وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی رزوﻣﻪ
شیوه‌های ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ ﻣﺘﺪاول و ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ به‌مقتضای ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ ﺧﻮد دارد، ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮمی‌گزیند. به‌طورﮐﻠﯽ، اﺻﻮل ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ رزومه‌ها ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ می‌باشد:
۱- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی (Personal Information): اﻏﻠﺐ رزومه‌ها ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻏﺎز می‌شوند. آﻧﭽﻪ می‌بایست در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، آدرس، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ می‌باشد.
۲- اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮدی (Personal Profile): وارد ﮐﺮدن اﻧﮕﯿﺰه در رزوﻣﻪ اﻣﺮی سلیقه‌ای ﺑﻮده و ﺿﺮوری ﻣﺤﺴﻮب نمی‌گردد.
آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در می‌آید، ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ و ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ می‌باشد ﮐﻪ به‌طور جزئی‌تر در ﺳﺎﯾﺮ بخش‌های رزوﻣﻪ ذﮐﺮ می‌شود.
۳- ﺗﺤﺼﯿﻼت (Education): اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮده و ﻧﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ، رشته‌ها، گرایش‌ها و زمان‌بندی ﻫﺮ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را در ﺑﺮ می‌گیرد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﻄﻊ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻟﺰاﻣﯽ می‌باشد.
۴- ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری (Work and Professional Experiences): ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری و حرفه‌ای ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار می‌گیرد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﻗﯿﺪ ﺷﺪه می‌بایست در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر، ﺳﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎری، ﻧﺎم ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل، آدرس و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎر (ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ) ﺑﺎﺷﺪ.
۵- اﻧﺘﺸﺎرات و ﻣﻘﺎﻻت (Publications): ﺗﻤﺎﻣﯽ کتاب‌ها و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در کنفرانس‌ها و ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از آن‌ها در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار می‌گیرند. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ خلاصه‌ای از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۶- ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت (Additional Information): اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ رزوﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ می‌گردد.
۷- ﻋﻼﺋﻖ (Interests): ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻋﻢ از ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﻫﻨﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻮاﺑﻖ حرفه‌ای در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ زمینه‌ها ذﮐﺮ ﺷﻮد.
۸- معرف‌ها (References): معرف‌ها در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ می‌باشند ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ نامه‌های او را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، رﺗﺒﻪ، درﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، آدرس و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس معرف‌ها اﻟﺰاﻣﯽ می‌باشد.

  سایر نکات ضروری:
· ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، بخش‌های دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ به‌تناسب ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺿﺎﻓﻪ می‌شود.
· پیش از ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری به‌خوبی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
· در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری را ﺑﺮای اﻟﺼﺎق ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
· از دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
· در ﻧﮕﺎرش رزوﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻻزم اﺳﺖ از زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و ادﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
· رزوﻣﻪ می‌بایست به‌صورت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا از اراﺋﻪ رزومه‌های دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ


 

پیام دهید
پیام دهید