atiyehdaneshn@gmail.com

02122895177-88

مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 42/88133

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ انگیزه‌نامه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در دانشگاه‌های آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ Motivation Letter ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ و در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن می‌شوند. ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را می‌خوانید، ﻗﻄﻌﺎً می‌دانید ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش انگیزه‌نامه ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﺎرت ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
انگیزه‌نامه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ می‌کند؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ ICE Immigration ﻣﺴﺘﻘﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﺎ سفارت‌ها در ﺗﻬﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ می‌شود. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده‌اید، ﺗﺼﻤﯿﻢ می‌گیرد ﮐﻪ آﯾﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻦ رد ﺷﻮد؟
دانشگاه‌ها در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره‌ها و ﮐﻮرس‌ﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را به‌دقت اﻧﺠﺎم می‌دهند ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎزات داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، انگیزه‌نامه وی می‌باشد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد اﺧﺬ وﯾﺰا ﻧﯿﺰ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮای انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ به‌طور ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر مبدأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ از داﻧﺸﮕﺎه، رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺿﺮوری اﺳﺖ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﮕﺎرش انگیزه‌نامه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻫﺪاف و افق‌ها و آرزوﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ می‌دهند.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت ﻗﻮی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﮕﺎرش انگیزه‌نامه و ﻃﺒﻌﺎً اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ انگیزه‌نامه ﻣﻬﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت با انگیزه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ انگیزه‌نامه داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﯾﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت رزوﻣﻪ ﯾﺎ CV ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎً و ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ می‌خواهیم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﻤﺎ بیفزاییم. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ۶ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ می‌پردازیم.
ﻓﺮﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
۱) ﻣﻘﺪﻣﻪ
۲) ﺑﺪﻧﻪ
۳) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ انگیزه‌نامه
ﻣﻘﺪﻣﻪ انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دو ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
۱) ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ می‌کند؟
ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻼً آﻟﻤﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ می‌کند؟ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎرش انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ و رشته‌تان ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی تخصصی‌تر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و موفقیت‌های فوق‌العاده ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ویژگی‌های ﺧﺎص اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎی ﺧﻮد در اﯾﺮان را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻃﻮری ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﻠﯿﺖ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ!
۲) ﭼﺮا می‌خواهید در ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، مهم‌ترین ﺑﺨﺶ انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زیر استفاده ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻣﺜﻼً آﻟﻤﺎن آن را از سیستم‌های آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ (ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان) ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ می‌کند.
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺴﻬﯿﻞ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای آن ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین دغدغه‌های داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﺗﺮاز آﻟﻤﺎن (ﮐﺸﻮرﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﭘﺬﯾﺮ) ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن، ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن دوم (زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ) اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺪﻧﻪ انگیزه‌نامه
ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
3) ﭼﺮا داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن (داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن ﭘﺬﯾﺮش گرفته‌اید) را اﻧﺘﺨﺎب کرده‌اید؟
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ علاقه‌مندی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه‌ها ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ، دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ زیرساخت‌ها و اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه، آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﺎدﮔﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه‌هاﺳﺖ، ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺴﺘﺪل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
دوره‌های ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ فارغ‌التحصیلان رشته‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ می‌کند ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت، آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار می‌دهد، ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن‌ها ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
4) ﭼﺮا دوره ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب کرده‌اید؟
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﮕﺎرش انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
· ﺑﺮای آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، تاریخچه‌ای ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﺤﻮه و دﻻﯾﻞ علاقه‌مندی ﺧﻮد ﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
· ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ درﺑﺎره وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ دوره‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه‌ها اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
· درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ماژول‌ها و ﺳﯿﻼﺑﺲ، ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم و ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه و ﻣﺰاﯾﺎی آن‌ها ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
· ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺪف دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﭼﻪ مهارت‌ها و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار می‌دهد؟ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎ از دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ و داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
· در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت، ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن فرصت‌های ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی فارغ‌التحصیلان رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی انگیزه‌نامه 
ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی انگیزه‌نامه ﺧﻮد را می‌توانید ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ:
۵) اﻫﺪاف و برنامه‌های آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﭘﺲ از فارغ‌التحصیلی، ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ و وﯾﮋه انگیزه‌نامه ﺷﻤﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻼً آﻟﻤﺎن و اﯾﺮان (به‌ویژه آﻟﻤﺎن) ﭘﺲ از فارغ‌التحصیلی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ‌می‌گردید ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ.
۶) ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﺳﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺎﯾﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
· ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد، اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
· ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎور دارﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد دارﯾﺪ، اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
· در ﭘﺎﯾﺎن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، کارشناسی ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای دوم اﭘﻼی می‌کنید، می‌توانید دﻻﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﺑﺎره در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ انگیزه‌نامه ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.


پیام دهید
پیام دهید